Toertocht 2023: zaterdag  9 september 
 
De jaarlijkse fietstoertocht van Stavoren naar Enkhuizen

Reglement Tour de Stavour

 • Deelname aan de tocht is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers
 • Deelnemers rijden op eigen risico
 • Het dragen van een valhelm is gedurende de hele toertocht verplicht
 • De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden ,  letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname van de toertocht.
 • De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of  nalaten met betrekking tot de toertocht
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer
 • Het karakter van de toertocht is geen wedstrijd, maar een toertocht
 • Deelnemers zijn gewone verkeersdeelnemers en zijn als zodanig gehouden aan de wettelijke verkeersegels. Hieronder valt ook het naast elkaar fietsen . Dat is toegestaan met max. 2 pers. Op voorwaarden dat geen hinder wordt veroorzaakt
 • Deelnemers hebben respect voor overige weggebruikers en de lokale omgeving
 • Deelnemers zijn zich volledig bewust van de risico’s die deelname met zich mee kunnen brengen . Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers

Deelnemer verklaart:

 • Deel te nemen aan de toertocht op eigen risico
 • Voldoende gezond is voor het voltooien van de toertocht
 • Over deugdelijk materiaal te beschikken